Regulamin wypożyczalni sprzętu

Opłata jest za osobę, nie za kajak

Sprzęt wypożyczamy osobom pełnoletnim, dzieci pływają pod opieką dorosłych.

Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi.

Uczestnik nie może użyczać lub wynajmować sprzętu osobom trzecim.

Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Uczestnik płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.

Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub uszkodzone, a także za szkody osobowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie spływu.

Uczestnik biorąc udział w spływie oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

Wypożyczający dysponuje sprzętem pływającym różnego rodzaju, dostosowanym do stopnia umiejętności uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo zamiany sprzętu w przypadku niezwłocznego stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni do jego umiejętności.

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • Opieki nad wypożyczonym sprzętem przez cały okres użytkowania.
 • Zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany.
 • Sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 • Założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy.
 • Zabezpieczenia cennych przedmiotów (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) przed  zmoczeniem i utonięciem.
 • Bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, bezpieczeństwa, ppoż.
 • USTĄPIENIA pierwszeństwa statkom pasażerskim z czerwoną flagą (na wodzie oraz na wózkach pochylni).
 • Zachowania SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI podczas pokonywania pochylni:
  a) Obie osoby w zewnętrznych kajakach BEZ WYJĄTKU, muszą trzymać się ręką stalowej konstrukcji wózka.
  b) Dopóki kajaki unoszą się na wodzie na pochylni KONIECZNE jest zachowanie odległości ok. 0.5 m od stalowej konstrukcji wózka oraz zachowanie RÓWNOLEGŁOŚCI względem tej konstrukcji.
  c) Dopiero gdy kajak osiądzie na dnie wózka niebezpieczeństwo chwilowo mija.
  W momencie pojawienia się wody, kajak unosi się, niebezpieczeństwo wraca. NIEZBĘDNE jest wtedy ponowne trzymanie odległości i równoległości względem stalowej konstrukcji.
  d) Na pochylni zaleca się ustawienie potrójnym rzędem oraz należy zachować odstęp min. 40 cm od innych jednostek pływających. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa załogi i sprzętu.

Uczestnikowi zabrania się:

 • Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów np. korzystania ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 • Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem np. zatapiania sprzętu wodnego.

Uczestnik biorąc udział w spływie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.
Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków będą zobowiązane do  zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

Masz pytania?
Napisz do Nas

Prywatność

9 + 12 =

DE PL